วิทยุออนไลน์

วีดีโอการติดตั้งฟังออนไลน์

วีดีโอแนะนำวัดป่าเอราวัณ

ประวัติป่าเอราวัณ

ประวัติวัดป่าเอาราวัณ

SAM_5241

 

วัดป่าเอราวัณ เป็นวัดที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างถวาย และ เป็นวัดป่าที่เน้นการปฏิบัติธรรม ที่ประกอบด้วยแวดล้อมด้วยธรรมชาติ อันสงบอันสงัด มีบรรยากาศร่มเย็นเหมาะ แก่การพำนักอาศัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม แก่พระภิกษุสามเณร และญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมชอบความสงบ

ชีวิตพระในวัดป่าเอราวัณ มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การประพฤติพรหมจรรย์ตามรอยพระยุคลบาท ของพระบรมศาสดา ที่ทรงดำรงพระชนม์ชีพอย่างสงบเงียบ และเรียบง่ายภายในป่า เพื่อค้นคว้าแสวงหาทางพ้นทุกข์

การดำเนินชีวิตในวัดป่าเอราวัณ ยึดหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ เป็นแนวทางปฏิบัติฝึกหัดกาย วาจา ใจในชีวิตประจำวัน เน้นการศึกษาประพฤติ ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ในศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญสมณธรรมให้ดำเนินไปด้วยดี และมีความละเอียดลึกซึ่งยิ่งขึ้น

แนวทางการปฏิบัติและธรรมชาติของป่าภายในสำนัก เป็นปัจจัยสำคัญส่งเสริมให้การดำรงชีวิตของพระภิกษุเป็นไปด้วยความเรียบง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติ และประสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกันในหมู่คณะ ตามแบบของพระธุดงค์กรรมฐาน